การขอวีซ่าเชค และวีซ่าเชงเก้น

การขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเชค

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น

 • ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า ผู้สมัครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี
 • ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)
 • กรณีมีแผนจะเดินทางไปยังหลายประเทศทีอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ให้ขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศที่เที่ยวนานที่สุดในแผนการเดินทางโดยนับจากจำนวนคืนที่พัก แต่หากมีหลายประเทศในแผนการเดินทางที่มีจำนวนคืนที่พักเท่ากันหลายประเทศ ให้ขอวีซ่าของประเทศแรก เช่น มีแผนเที่ยว ออสเตรีย 3 วัน 2 คืน, เยอรมัน 5 วัน 4 คืน, เช็ค 5 วัน 4 คืน; ให้ขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็คและประเทศออสเตรียผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมาย ทางสถานทูตและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้
 • จองคิวยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS
 • จองคิวยื่นขอวีซ่าออสเตรียที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน โดยผู้สมัครจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น เด็กอายุ 11-6 ปี จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมเหลือคนละ 35 ยูโร เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ส่วนผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • การรับพาสปอร์ตคืน หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเยอรมันที่สถานทูตเยอรมัน ทางสถานทูตเยอรมันมีบริการส่งพาสปอร์ตโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยโดยคิดค่าบริการเล่มละ 130 บาท หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้อง VFS สามารถใช้บริการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์โดยคิดค่าบริการเล่มละ 200 บาท และถ้าหากผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าเช็คที่สถานทูตเช็คโดยตรง ผู้สมัครสามรถรับพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเองที่สถานทูตเช็ค หรือหากไม่สามารถมารับเองได้ ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ ติดอากรสแตมป์ 10 บาท แนบบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองของทั้งผู้มอบ และผู้รับอำนาจ พร้อมกับใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยจัดเอกสาร 1 ชุด ต่อการรับ 1 เล่มพาสปอร์ต

**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

1. ใบคำร้องขอวีซ่า

2. พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) 
พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

3. บัตรประชาชนตัวไม่ใช้ในทุกกรณี ยกเว้น

 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สําเนาสูติบัตร
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดาต้องทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสํานักงานเขตหรือที่ว่าการอําเภอพร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนค่าเดินทางและลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอํานาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้นจากที่ว่าการเขต/อําเภอ

4.  สำเนาทะเบียนบ้านใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้รับรองค่าใช้จ่ายให้ตัวเอง เช่นพ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายให้ลูก /สามีเป็นสปอนเซอร์ให้ภรรยา /พี่เป็นสปอนเซอร์ให้น้อง ต้องแนบสำเนาทะเบียน-บ้านเพื่อแสดงความสัมพันธ์

5.  ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

6.  รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5*4.5 ซม. และจากผมถึงคางขนาด 3 ซม. หน้าตรงปัจจุบันพื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้นรูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตาห้ามมีเงาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form ด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคําร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ. ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่า ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย

 7. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงเท่านั้น**
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ระบุชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตตําแหน่งวันเริ่มทํางานวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา(เพื่อประกันว่าเราจะกลับมาทํางานแน่นอนจะไม่หลบหนีเข้าประเทศ) ไม่ต้องรับรองคําแปลจากกรมการกงสุล

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ:ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องรับรองคําแปล
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้างระบุตําแหน่งวันเริ่มทํางานระยะเวลาการว่าจ้างเงินเดือนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาและวันที่จะกลับมาทํางานพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(โดยระบุประเทศที่จะไปทั้ง 4 ประเทศคือออสเตรีย เชค สโลวาเกีย และฮังการี)
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญพร้อมตัวจริง
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นแม่ค้า,ทําธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า, ทําอาชีพอิสระ,เกษียณและไม่ได้ทำงานใด ๆ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

 

 8. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงและสําเนาทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้า ปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (โดยไม่นับเดือนที่ยื่น) ว่าเรามีเงินเพียงพอสําหรับ การเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัวและต้องการใช้บัญชี รับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่น ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยและ ต้องอัพเดท สมุดไม่เกิน 6 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า

 •         กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ
 •         กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง
 •        กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 1. จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่ายพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชี  **ยื่นพร้อม 
 2. สําเนาพาสปอร์ตหรือสําเนาบัตรประชาชนผู้สนับสนุน
 3. หลักฐานการทํางานและรายได้ของผู้สนับสนุน
 4. หลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 6 เดือนของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง (ผู้สนับสนุนไม่จําเป็นต้องมาแสดงตัว)

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นแค่ใบจองก็พอ โดยยังไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ e-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว

10. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางวงเงินประกัน 1.5 ล้านบาท หากซื้อรายสิบวัน ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาท สามารถซื้อผ่านเว็บได้และพิมพ์ออกมาเองได้เลย และต้องระบุเป็น EUROPE พร้อมระบุวันที่ และเวลาตามตั๋วเครื่องบินโดยให้แสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า

11. ใบจองโรงแรม เป็นเอกสารจองโรงแรมต่างๆ เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพัก ทุกวันทุกคืนที่อยู่ที่นี่

12. ตารางการเดินทางในเชงเก้นเป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียด การเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง

13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่องเที่ยวสำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมให้พอดี

 

ที่อยู่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีศาลาแดง

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

 

http://www.europeforthai.com

Advertisements

2 thoughts on “การขอวีซ่าเชค และวีซ่าเชงเก้น

 1. วันนี้ได้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ http://www.visapoint.eu แต่พอถึงตอนใส่วันที่ไม่สามารถเลือกวันที่ได้มันขึ้นเป็นวันที่26 เมษา ซึ่งมันเป็นวันพฤหัส แต่เราอยากจองวันที่18เมษา แต่ทำไม่ได้ โทรไปสถานทูตเค้าบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นคิวเต็ม คือไม่เข้าว่าไม่เหลือวันให้จองเลยหรือ แล้วจองผ่านเว็บได้เท่านั้นหรือไง…แล้วถ้าไปยื่นเลยไม่จองคิวได้หรือเปล่า กำลังเครียดเลยค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  1. สวัสดีค่ะ ทางสถานทูตเพิ่งเปลี่ยนมาให้จองคิวขอวีซ่าทางเว็บได้ไม่กี่เดือนนี้เอง โดยให้เลือกวันและเวลาได้ตามที่เว็บกำหนดเท่านั้นค่ะ
   แต่เดี๋ยวนี้ก็เปิดวันพฤหัสเพิ่มเพื่อให้ยื่นขอวีซ่านะคะ โดยการจองผ่านเว็บเหมือนกันค่ะ สู้ๆ นะคะ (^_^)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s